Forest Symphony

Forest Symfonyにおける樹木電位測定についての知見調査〜測定値をコンピュータへ送る部分までの設計と製造を行いました。