Forest Symfony

Forest Symfonyにおける樹木電位測定についての知見調査〜測定値をコンピュータへ送る部分までの設計と製造を行いました。

お客様:

  • YCAM Interlab 様 / 坂本龍一 様

当社担当部分:

  • 樹木電位の測定方法のご提案〜測定値伝送

関連URL: