BLEシューティンググリップ開発

カメラ用BLEシューティンググリップの開発を行いました。

当社担当部分

  • ハードウェア選定、回路図、AW、試作、量産向けガーバ、温度範囲試験
  • ファームウェア(一部)